Ринкова економiка

4.2.3. Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю

4.2.3. Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається таке товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається засновницькими документами. Іноді таке товариство називають закритим акціонерним товариством. Це не зовсім вірно тому, що в таких товариствах ніякі акції, як правило, не випускаються, бо вони не потрібні.

Кожний учасник товариства з обмеженою відповідальністю вносить свій пай або внесок у статутний фонд (капітал) і отримує певну частку у цьому капіталі. (В акціонерному ж товаристві створений з внесків, паїв статутний фонд ділиться на рівні частини, на які випускаються і продаються акції і практично власниками статутного фонду стають ті, хто купує акції). Відповідальність по боргах товариства для учасників обмежується їх паями. А само товариство відповідає за свої борги лише тим майном, яке є в його активі.Учасники товариства власним майном не відповідають по його зобов’язаннях. Див.схему 78.

Схема 78. Характерні риси товариства з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю виступає у самих різноманітних формах. Це може бути кооператив, колективне або орендне підприємство і т.ін. Тому у Законі України “Про господарські товариства” серед організаційно-правових форм підприємств такі форми відсутні. Закон розглядає їх як різновидність закритих акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю.

Власність товариства з обмеженою відповідальністю -спільна власність усіх учасників. Кожному належить певна частка, що засвідчується або сертифікатом, або якимось іншим способом. У вільний продаж, як акції, ці цінні папери не можуть поступати. А як же поступати коли виникає необхідність повернути свою частку, або продати її? Законом передбачено, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю може з дозволу інших учасників передати свою частку (або її частину ) одному або декільком учасникам цього ж товариства, або ж самому товариству. Я кіно серед учасників товариства немає бажаючих її придбати, можлива реалізація її третім особам. На вимогу учасника і за погодженням з товариством внесок може бути повернений повністю або частково у натуральній формі. Вибувшому учаснику виплачується частина прибутку, що йому належить, отриманого товариством у поточному році до моменту його виходу.

Питання про правове значення частки дуже важливе і стосується усіх видів товариств. Справа в тому, що частка учасника у початковому, в т.ч. і статутному, капіталі визначає надалі його частку у всьому майні. Наприклад. 10 учасників створили товариство з обмеженою відповідальністю. Кожен з них вніс 1 млн.крб. Отже, статутний капітал склав 10 млн.крб., а питома вага кожного учасника - 10%. У результаті діяльності підприємства його майно через три роки зросло до 50 млн.крб. Питома вага кожного учасника товариства залишилася - 10%, але вартість цієї частки зросла в п'ять раз і складає вже 5 млн.крб. Може бути і навпаки: вартість майна стала менше початкового капіталу і склала 5 млн.крб. Тоді кожному учаснику належит ь лише по 500 тис.крб.

Вищим управлінським органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх частки у статутному фонді (капіталі). У компетенцію зборів, окрім питань, перерахованих при розгляді акціонерного товариства, входять: встановлення розмірів, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків; вирішення питання про придбання товариством частки учасника, що вибуває; виключення учасників з товариства. З питань визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін у статут товариства, виключення учасників з товариства необхідна одностайність зборів.

Будь-який учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вимагати розгляду питання на зборах учасників при умові, іно воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Допускається також прийняття рішень методом опитування. В цьому випадку проект рішення або питання для голосування передаються учасникам, які повинні у письмовій формі повідомити свою думку. Рішення метолом опитування вважається прийнятим при умові, що ніхто не висловиться проти.

Така управлінська ланка, як рада, у товаристві з обмеженою відповідальністю Законом не передбачена. Збори учасників для керівництва поточною діяльністю утворюють виконавчий орган. Він може бути колегіальним - дирекція, або одноосібним- директор. Якщо утворюється дирекція, то призначається або обирається генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є членами товариства.

Товариства з обмеженою відповідальністю на найближчий час одна з найперспективніших форм в умовах приватизації, коли буде розгортатися мережа невеликих підприємств з невеликою кількістю учасників. Перспективність ця зумовлена і тим, що акціонування це досить складний процес і на перших порах широким попитом користуються більш прості форми.

Товариство з додатковою відповідальністю

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розміри яких визначаються засновницькими документами. Учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками у статутний фонд, а при нестачі цих сум додатково майном, ідо належить їм в однаковому для усіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Все інше як у товариства з обмеженою відповідальністю. Див.схему 79.

Схема 79. Характерні риси товариства з додатковою відповідальністю