Ринкова економiка

4.2.1. Основні організаційно - правові умови функціонування господарських товариств

4.2.1. Основні організаційно - правові умови функціонування господарських товариств

Господарські товариства

Господарські товариства, згідно Закону України “Про господарські товариства" - це підприємства, організації, заклади, створені на основі договору юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна і підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Отже, засновниками і учасниками товариств можуть бути підприємства, організації, заклади, а також громадяни. Підприємства, організації і заклади, ставши учасниками товариств, не втрачають статусу юридичної особи. Тобто товариство може являти собою сукупність юридично самостійних осіб, які спільно займаються підприємницькою діяльністю. Товариства мають право створювати філії і представництва, а також дочірні підприємства у відповідності з діючим законодавством. Дочірні - це такі підприємства, у яких майно знаходиться у господарському користуванні, але не належить їм на правах власності. Власниками цього майна є ті підприємства, які їх створили.

Зміст і основи функціонування господарських товариств найбільш повно розкриваються при розгляді їх основних економіко-організаційних елементів. Див.схему 71.

Схема 71. Основні економіко-організаційні елементи господарських товариств

Розглянемо кожен з цих елементів.

Власність. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками і учасниками; продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності; отриманих доходів; іншого майна, яке товариство придбало на законних засадах. Ризик втрати або пошкодження майна, яке є власністю товариства, або переданого йому у володіння, несе товариство.-

Внески. Внесками учасників і засновників товариства можуть бути споруди, будівлі, обладнання та інші матеріальні цінності, гроші готівкою, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, інтелектуальною власністю та ін. Внесок, оцінений в грошах, складає частку учасника і засновників у статутному фонді. Порядок оцінки внесків визначається у засновницьких документах товариства, якщо інакше не передбачено законом.

Фонди. В товаристві обов'язково створюється резервний (страховий) фонд у розмірах, встановлених засновницькими документами, але не менше 25% статутного фонду. Можуть бути і інші фонди, передбачені законодавством України або засновницькими документами. Розмір щорічних відрахувань у резервний фонд передбачається засновницькими документами, але не менше 5% суми чистого прибутку. Див.схему 72.

Схема 72. Фонди господарських товариств

Прибуток. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після виплати податку на добавлену вартість, покриття матеріальних і прирівнених до них затрат, обов'язкових платежів (внески на соціальне страхування, до фонду Чорнобиля, державного фонду зайнятості, на розвиток шляхів загального користування, до фонду обов'язкового медичного страхування та інш.), виплати подоходного податку, покриття затрат по оплаті праці, виплати процентів за банківський кредит і по облігаціях (якщо такі випускалися товариством ) та інших платежів до бюджету, передбачених законодавством України. Прибуток, який утворюється після здійснення вищеназваних відрахувань називається чистим прибутком. Він залишається у повному розпорядженні товариства і використовується згідно засновницьких документів. Див.схему 73.

Схема 73. Прибуток господарських товариств

Управління. Управління товариством здійснюється його органами, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється v відповідності з формою товариства. Див.схему 74.

Схема 74. Органи управління господарськими товариствами

Посадовими особами товариства визнаються голова і члени виконавчих органів, голова ревізійної комісії, а в товариствах, де створюється рада товариства (спостерігальна рада), голова і члени ради товариства (спостерігаЛьної ради). Посадовими особами товариства не можуть бути члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за ліяльніспо товариства.. Які ж є форми господарських товариств? 'Законом України "Про господарські товариства”, прийнятому 19 вересня 1991р. передбачені такі форми: див.схему 75.

Схема 75. Форми господарських товариств