Ринкова економiка

1.1.3. Бізнес і економіка.Система бізнесу

1.1.3. Бізнес і економіка.Система бізнесу

Поняття бізнесу

Отже, ми виходимо з того, що основою сучасної економіки є ринок з його товарно-грошовими відносинами між учасниками. Але ринок регульований державними структурами. Центральною фігурою ринку, головним носієм товарно-грошових відносин виступає підприємець або, як говорять на Заході, бізнесмен. Діяльність бізнесменів називається бізнесом.

Поняття бізнес, бізнесмен лише недавно почали отримувати у нас права громадянства в їх буквальному розумінні. І це пов’язано з тими реформами, які проводяться в економіці. В минулому у свідомості радянських людей переважали негативні оцінки бізнеса і бізнесменів. Цьому сприяли як наші засоби масової інформації, так і досить поширені у нас видання книг Т.Драйзера, Е.Сінклера, О.Бальзака, О.Генрі, В.Шишкова і навіть ільфа і Петрова, які підпільного мільйонера Корейка виставили досить у непривабливому світлі як імперіалістичну акулу. У творах цих письменників з високою художньою майстерністю показана кримінальна основа бізнесу, його антигуманна суть.

Остаточно добивала капіталістів-бізнесменів досить популярна цитата з “Капіталу” К.Маркса, де він говорить, що капітал боїться відсутності прибутку або дуже малого прибутку, як природа боїться пустоти. Але якщо є в наяності необхідний прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10% і капітал згідний на всяке застосування при 20% він пожвавлюється, при 50% він готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці [3]. Така характеристика бізнесу має свої певні підстави, недаремно у США досить популярним твердженням є, що за кожним великим багатством криється великий злочин (між іншим це стосується більшості наших теперішніх великих майнових утворень). Проте кримінальний елемент у діях бізнесменів - це лише один бік процесу, метою якого є отримання прибутку, доходу. Цей бік найбільш характерний для початкових етапів становлення ринкової системи, для періоду так званого первісного нагромадження капіталу і для нашого перехідного періоду. В той же час, це не відображає змісту бізнесу, або підприємництва в сучасних умовах. Будь-який сучасний бізнесмен (мається наувазі у країнах зі стабільною ринковою економікою) прекрасно розуміє, що отримати доход він може, лише надаючи своїм клієнтам необхідні послуги або виконуючи для них корисні роботи, або ж продаючи їм товари, які їх цікавлять. Отже, інший бік бізнесу, який формує його основний зміст, полягає у задоволенні суспільних потреб, в тому, що його діяльність є корисною для інших членів суспільства. Саме це мав на увазі класик теорії товарної економіки А.Сміт, який ще у 1776 році у своїй роботі “Дослідження про природу і причини багатства народів” розкрив суть і природу бізнесу. Він писав, що коли людина, щоб існувати займається якоюсь підприємницькою діяльністю, вона бере до уваги свою власну вигоду, це природно, або, точніше, неминуче веде її до того заняття, яке найбільш вигідне суспільству. При цьому звичайно вона і не мала на увазі сприяти суспільній користі і не усвідомлює, наскільки сприяє їй [4].

Сстема бізнесу

 

Виходячи з цього, можна визначитися, що ми будемо розуміти під бізнесом. У буденній свідомості людей переважають, як правило, несистемні уяви про бізнес, які відображають лише його один бік, під бізнесом частіше розуміється лише ініціативна діяльність підприємців, скерована на отримання доходів. Так, наприклад, в монографії “Введение в бизнес”, яка у 1991 році була видана у Ленінграді, бізнес визначається як економічна діяльність, яка має своєю метою отримання прибутку. Те ж саме ми читаємо в Законі України “Про підприємництво”. “Підприємництво (бізнес) - це самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність по виробництву продукції; виконанню робіт, наданню послуг і заняття торгівлею з метою отримання прибутку” [5]. Таке розуміння бізнесу не тільки спрощує економічні відносини (а бізнес це є не що інше як сукупність ділових економічних відносин), але і тягне за собою небезпечне протиставлення прошарку підприємців іншим соціальним групам населення. Бо з таких визначень виходить, що бізнес це лише дії підприємців, направлені на їх збагачення за рахунок інших верств суспільства.

У західних підручниках домінують системні визначення бізнесу. Ось досить типове визначення бізнесу у підручнику “Концепція бізнесу”, підготовленому вченими університетів Texacv і Ілінойсу (США). “Що таке бізнес? Бізнес - це система ведення діла. Бізнес - це створення продукції, необхідної людям. Бізнес - це робота. Бізнес - це центральна магістраль в нашій соціально-економічній системі. Бізнес - це система, яку ми створили для наших потреб. Бізнес - це те, як ми живемо. Спробуйте самі вибрати те єдине слово, те визначення, яке відобразило б багатогранність видів діяльності і понять і виявилося б найбільш точним. Самі ж ми визначаємо бізнес як систему діяльності, скеровану на задоволення потреб і інтересів суспільства". Таке визначення, хоча воно і не досить завершене, відображає досягнутий рівень розуміння ролі бізнесу в економічному житті суспільства як діяльність, яка передбачає досягнення власних інтересів бізнесмена через задоволення потреб інших учасників ділових контактів, суспільства в цілому. Саме такий підхід до розуміння природи бізнесу дає можливість розкрити йбго дійсну конструктивну роль у розвитку суспільства. Отже, бізнес ми розуміємо не у вузькому плані, як діяльність окремих осіб на власний ризик з метою отримання прибутку - це само собою розуміється, а як систему, яка охоплює всіх бізнесменів і інтегрує їх діяльність в єдине ціле, в результаті чого задовольняються і реалізуються потреби суспільства.

Суб’єкти бізнесу

Якщо трактувати бізнес так широко, то хто ж виступає його суб’єктами?

1. Власне підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціативну діяльність на свій ризик і під свою виключно економічну і юридичну відповідальність.

2. Колективи підприємців і підприємницькі асоціації.

3. Індивідуальні і колективні споживачі продукції (робіт, послуг).

4. Робітники, які здійснюють трудову діяльність по найму на контрактній або іншій основі.

5. Державні структури, в тих випадках, коли вони виступають безпосередніми учасниками угод (надання урядових замовлень підприємцям, визначення цін, складу і обсягів пільг при виконанні спеціальних робіт та інше). Див.схему 3.

Схема 3. Суб’єкти бізнесу

Центральним суб’єктом всієї системи бізнесу виступає підприємницький бізнес. Тому дещо детальніше про нього.

1. Існує хибна уява про те, що бізнесом можна займатися лише на основі приватної індивідуальної власності на засоби виробництва. В дійсності це не зовсім так. Хоча основу підприємницького бізнесу складає приватна власність, вона в її класичному вигляді, як власність певної приватної особи, широко розповсюджена лише в дрібному бізнесі. У крупному бізнесі це явище дуже рідке, тому, що він засновується, як правило, на інших, сучасних формах недержавної власності: .груповій, кооперативній, акціонерній, пайовій.

2. Підприємницький бізнес у великих і середніх фірмах базується, як правило, на розмежуванні власності і безпосереднього підприємництва. Тобто власник, переважно, не підприємець, а підприємець не обов’язково власник того майна, яке він використовує у своїй підприємницькій діяльності. Цьому в найбільшій мірі сприяє широке розповсюдження акціонерної власності. Так, наприклад, у США приблизно 25% працездатних громадян мають акції, причому приблизно 10% з них не тільки не є багатими людьми, але навіть знаходяться за своїм майновим статусом нижче офіційної межі бідності.

Сфери бізнесу

На побутовому рівні бізнес переважно зводять лише до торгівлі і посередництва. Причому все це асоціюється, як правило, із спекуляцією, яка у кримінальному кодексі визначалася як скупка і перепродаж товарів з метою наживи. В той же час нажива (доход, прибуток) - це мета будь-якого підприємницького бізнесу. Істотно важливим фактором для суспільства тут є не факт отримання підприємцем доходу, він регулюється податковою системою, а міра корисності його дій для інших учасників ділових відносин і для суспільства. Тому у сучасній ринковій економіці і комерція, і комерційне посередництво виступають необхідними компонентами економіки.

Проте таке поняття як спекуляція теж існує. Під нею розуміється лише така форма комерційних дій, при яких споживач позбавляється можливості вибору і змушений купувати товари (послуги) за завищеними цінами. Саме такі дії є незаконними в країнах ринкової економіки і переслідуються законом. Хоча, як стверджував відомий англійський банкір Д.Гілбарт, комерція і спекуляція у багатьох випадках так тісно пов’язані одне з одним, що важко сказати, де закінчується комерція і починається спекуляція.

Бізнес це не лише торгівля і посередництво, бізнес насамперед виробництво, яке складає основу економічного життя любого суспільства. Саме з виробництвом пов’язано здійснення найбільш важливих ділових ініціатив. Отже, основні сфери підприємницького бізнесу можуть бути зображені схемою 4.

Схема 4. Сфери бізнесу

Тому наш курс ми і почнемо з розгляду еволюції форм виробництва до тої його форми, яка створює умови для підприємницької діяльності. Про це в наступних главах.