Ринкова економiка

1.3.3. Категорії і функції ринку

1.3.3. Категорії і функції ринку

Категорії ринку

Функціонуючий ринок це сукупність самих різноманітних процесів, актів і взаємовідносин, які мають свої назви. Без їх розуміння важко орієнтуватися у складних переплетеннях ринкової економіки. Зміст найважливіших з них ми розкриємо вданому питанні.

В одному з визначень, яке ми давали ринку у першому параграфі, підкреслювалося, що ринок це сукупність певних економічних, а саме ринкових відносин. Що ми під ними розуміємо? Ринкові відносини - це економічні відносини між продавцями і покупцями, які складаються на ринку, у сфері обміну. Вони охоплюють всю систему економічних відносин, пов'язаних з реалізацією товарів, їх проходженням із сфери виробництва у сферу споживання, включаючи поставку товарів, їх реалізацію кінцевому споживачу, а також порядок розрахунків між покупцями і продавцями за реалізовану продукцію. Ринкові процеси - економічні процеси, що відбуваються на ринку і характеризують його стан і динаміку. Наприклад, процеси, пов’язані з формуванням платоспроможного попиту [13], співвідношенням його з товарною пропозицією, насиченням ринку товарами, усуненням дефіциту. Або процеси, пов’язані з проходженням товарів від виробників до споживачів, прискоренням або уповільненням оборогу товарної маси і т.д.

Ринки бувають збалансовані і незбалансовані. Збалансований - ринок, на якому підтримується повна (за загальним обсягом, структурою, асортиментом і якістю товарів) відповідність між попитом і пропозицією. В умовах збалансованого ринку забезпечується повна реалізація (з найменшими затратами) всіх запропонованих товарів, а також найбільш повне задоволення платоспроможного попиту. Незбалансова ний ринок - той, на якому немає повної відповідності між попитом і пропозицією. Кількісна незбалансованість ринку може виражатися як у надмірному перевищенні пропозиції над попитом (що ускладнює реалізацію товарів), так і у перевищенні попиту над пропозицією (що створює напругу на ринку і ускладнює задоволення попиту).

У ринкові відносини вступає безліч суб’єктів - виробників, споживачів, посередників. Тому на ринку складається певна кон'юнктура. Що це таке? Кон’юнктура ринку - це сукупність економічних умов, що складаються на ринку в кожний даний момент, від яких залежить процес реалізації. Кон’юнктура ринку визначається економічними показниками, які характеризують стан ринку. Це співвідношення попиту і пропозиції, рівень цін, місткість ринку, платоспроможні можливості споживачів, стан товарних запасів та ін.

Попит - це форма вираження потреби. На ринку ми маємо справу не з попитом взагалі, а попитом платоспроможним, тобто забезпеченим відповідною сумою грошей. Тому попит включає в себе два елементи:а/ потреби, тобто бажання придбати той чи інший товар або послугу; б/ грошові засоби, які має суспільство для придбання даних товарів або послуг. Попит, як правило, виражається у грошовій формі.

Пропозиція - це сукупність товарів і послуг, які є або в кожний даний момент часу можуть бути доставлені на ринок. Вона включає в себе два моменти:а/ готовність виробників /продавців/ до продажу того чи іншого виду товару або послуги;б/ умови, на яких виробник (продавець) згідний продати їх. Пропозиція, як правило, має натуральне вираження: штуки, тонни, метри.

Основним ринковим індикатором як для продавця, так і для покупця є ціна. Чим вищі ціни при незмінних доходах, тим менше споживач може придбати товарів і послуг за свої доходи і навпаки. Для підприємця зростання цін свідчення зростання попиту на його продукцію, а отже і прибутку. Перспектива отримати більше прибутку заставляє його розвивати виробництво. Зниження цін веде до зворотніх процесів. Що ж являє собою ціна? Ціна - це грошовий вираз вартості. Рівень її залежить від багатьох факторів. Але про це мова буде у наступних темах.

Функції ринку

Ринкова система - це система функціональна. Тому ринок, як її центральне ядро, виконує ряд функцій. Що це за функції? їх можна звести у дві групи: організаційні і економічні.

Організаційні. 1. Встановлення зв’язків між виробниками і споживачами продукції (послуг), не опосередкованими іншими (наприклад, державними) системами розподілу.

2. Забезпечення вільного вибору партнерів по господарських зв’язках.

3. Забезпечення конкуренції між суб’єктами ринку.

Економічні. 1. Механізм ринку робить усіх учасників конкурентного процесу матеріально зацікавленими у задоволенні тих їхніх потреб, які виражаються через попит.

2. Ринок, створюючи сигнали через ціни, стимулює засвоєння досягнень науково-технічного прогресу, зниження витрат, підвищення якості, розширення асортименту товарів і послуг.

3. Сприяє вирішенню центральних проблем економіки. Таких як підвищення рівня життя, зміна структури економіки, підвищення ефективності суспільного виробництва тощо.

4. Механізм ринку в цілому звільняє економіку від дефіциту товарів і послуг. На практиці ринкова економіка переважно бездефіцитна. В умовах ринкового господарства тривалий, стійкий розрив між потребами і споживанням /дефіцит/ неможливий хоча б тому, що суперечить економічним інтересам усіх учасників конкурентного процесу. Саме цьому країни з міцними ринковими традиціями, перед якими стоїть немало невирішених соціально-економічних проблем, позбавлені принаймні від одної - товарного голоду. Навіть кризи, які там періодично відбуваються - це кризи перевиробництва, а не так як у нас - недовиробництва.

Все це дає підстави стверджувати, що ринок з його механізмом функціонування економіки відноситься до розряду загальнолюдських цінностей, є досягненням всієї світової цивілізації і залишиться таким в осяжному майбутньому.