Ринкова економiка

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

В сучасних умовах в економіці України вирішальним джерелом зростання загальної ефективності виробництва є створення умов для нормального функціонування ринкового механізму. Ні виробництво для споживання, ні раціональне використання ресурсів, ні ефективна економічна політика держави неможливі без надійного і послідовного ринкового реформування економічних відносин. Становлення ринкової економіки справа складна і суперечлива. Щоб добре орієнтуватися в лабіринтах ринку необхідні фундаментальні знання. Україні гостро не вистачає добре підготовлених спеціалістів. Одна з причин цьому дефіцит навчально-методичної літератури. Попит на неї задовольняється переважно підручниками зарубіжних авторів ("Економікс", “Основи бізнесу” та ін.). Не принижуючи ролі і значення розробок західних спеціалістів у підготоці висококваліфікованих економістів, автори підготували учбовий посібник, в якому намагаються відобразити вітчизняні умови і досвід формування і функціонування ринкової економіки.

Посібник не претендує на повне охоплення і остаточне трактування тих проблем, які ставляться. Багато проблем ще чекають своєї постановки і розв’язку. Тому автори будуть вдячні тим, хто надішле свої критичні зауваження, побажання та рекомендації щодо подальшого вдосконалення змісту і структури посібника. При викладенні матеріалу автори намагалися давати не просто готові висновки, визначення, твердження. Переслідувалася мета навчити студента економічно мислити, ознайомити з методологією пізнання економічних явищ і процесів, творчо усвідомлювати закономірності і тенденції історичного розвитку суспільства. Сподіваємося, що посібник допоможе студентам при вивченні складних і суперечливих проблем ринкової економіки.

Дана робота складається з чотирьох тісно пов’язаних між собою розділів: у першому розкривається суть ринкової економіки, описується її система і структура; у другому розглядаються механізм функціонування ринку та його основні елементи; у третьому йдеться про формування ринкової економіки в Україні; у четвертому читач знайомиться з організацією підприємницької діяльності в умовах ринку. Вибір такої структури посібника не випадковий. Поєднання теорії ринкової економіки і основ підприємництва (бізнесу) на даному етапі реформування вищої економічної освіти в Україні виправдано тим, що, по-перше, існуюча практика викладання економічних дисциплін передбачає певний розрив між вивченням теорії і практики ринкового господарювання. Дана структура дає можливість їх логічно поєднати. По-друге, без знання основ підприємництва важко розібратися в економічній теорії, у всій багаточисельності зв’язків і залежностей, які опосередковуються через ринок.

Навчальний посібник підготовлено на' основі курсу лекцій, прочитаного студентам у Львівському торговельно-економічному інституті авторським колективом у складі: проф. Г.І. Башнянина, (керівник колективу), доцентів В.М. Загорського, B.C. Медведєва, А.Р. Середи.

В умовах активного формування ринкових відносин зростає інтерес і потреба у визначенні місця ринкової економіки в загальній системі функціонування суспільного виробництва, вивченні теоретичних основ ринкового механізму, пізнанні мотивації поведінки господарюючих суб’єктів. Разом з тим виникає і ряд питань чисто практичного характеру: що являє собою ринок, ринкова система; як діє ринковий механізм; як співвідносяться між собою ринкові і державні важелі управління економікою; що необхідно зробити в Україні, щоб економіка стала ринковою, і в якій мірі те, що робиться, відповідає цим вимогам. Сподіваємося, що на ці і ряд інших питань, пов’язаних з ринковою економікою, становленням її в Україні, читачі даного навчального посібника знайдуть відповіді.